O NAS

Dom Modlitwy jest miejscem, w którym spotykają się chrześcijanie pochodzący z różnych denominacji.

1. Celem każdego spotkania jest służba Bogu skoncentrowana na:
    - uwielbieniu i adoracji Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego,
    - modlitwie wstawienniczej – modlimy się o nasz kraj, o nasze miasta, o rodziny i dzieci,
      za Kościół, za przebudzenie i ewangelizację, za prześladowanych chrześcijan, Izrael
      i inne obszary, które takiej modlitwy wymagają.


2. Płaszczyzną, która łączy nas w powyższej służbie jest jedno, wspólne wyznanie wiary:

„Wierzymy w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzymy w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił (i mówi) przez Proroków. Wierzymy w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznajemy jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekujemy wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen”

 

3. Ta wspólna płaszczyzna daje nam podstawę do praktykowania JEDNOŚCI, która jest wyrazem wzajemnej miłości i akceptacji, i która jest wielkim pragnieniem naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

 

4. Każda osoba będąca uczestnikiem spotkania lub posługująca w Domu Modlitwy, ma prawo do zachowania w pełni swojej TOŻSAMOŚCI związanej z miejscem, z którego przychodzi.

 

5. W Domu Modlitwy, ze względu na świadomość różnic doktrynalnych występujących między uczestnikami, nie przekonujemy się nawzajem do swoich poglądów. Nasza różnorodność jest dla nas cenna i akceptujemy ją. W centrum naszych relacji stawiamy osobę Jezusa Chrystusa – naszego Zbawiciela.

 

6. W Domu Modlitwy pragniemy być otwarci na działanie Ducha Świętego i chcemy służyć otrzymanymi darami duchowymi w celu budowania Ciała Chrystusa. 

ZOBACZ FILM // TROSZKĘ O NAS

Fundacja

Fundacja „Na Murach Miasta” jest dziełem chrześcijańskim o charakterze ponaddenominacyjnym i nie jest związana z żadnym konkretnym kościołem czy związkiem wyznaniowym. Wokół niej gromadzą się osoby należące do różnych nurtów chrześcijańskich, zarówno katolickich jak i protestanckich.

Do podstawowych celów Fundacji należą: 

wspieranie i rozwijanie chrześcijańskiego ruchu modlitewnego,
rozwój i integracja społeczności chrześcijańskich,
propagowanie wartości moralnych i etycznych wynikających z nauk Pisma Świętego,
finansowanie miejsc modlitwy.

Nasza historia

Menu