DOM MODLITWY GLIWICE
ul. o.Jana Siemińskiego (dawna Józefa Wieczorka) 25C/VI A, Gliwice
na domofonie wybieramy nr 80 i czekamy na otwarcie bramy głównej

 

FUNDACJA NA MURACH MIASTA
ul. o. Jana Siemińskiego 25C/VI A, 44-100 Gliwice
KRS nr 0000451275
NIP 631 264 83 69
REGON 243183564
 
 
LIDERZY DOMU MODLITWY 
Arkadiusz i Bożena Zeifert

KLAUZULA INFORMACYJNA O SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. [Administrator] Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Fundacja Na Murach Miasta z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. o. Jana Siemińskiego 25C/VI A.
 2. [Cel i podstawa prawna przetwarzania] Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały podane, tj:
  • prowadzenia korespondencji – na podstawie wyrażonej zgody,
  • rejestracji zgłoszenia do służby – na podstawie wyrażonej zgody,
  • do promocji działań Fundacji w Internecie – na podstawie wyrażonej zgody,
  • informowania drogą e-mailową o wydarzeniach, które organizuje lub w których bierze udział Fundacja – na podstawie wyrażonej zgody,
  • dla celów księgowych, podatkowych i sprawozdawczych (w razie przekazania darowizny) – na podstawie przesłanki wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 3. [Inni odbiorcy danych] Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi elektroniczne (utrzymanie strony www, usługi mailingowe), a w przypadku dokonania na rzecz Fundacji darowizny, także podmiotowi świadczącemu usługi księgowe.
 4. [Przekazanie danych do państw trzecich] W przypadku kontaktowania się z nami za pomocą formularza dostępnego na stronie namurachmiasta.pl, Państwa dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do firmy Google LLC, w zgodzie z przepisami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.
 5. [Okres przechowywania danych] Państwa dane osobowe będą przetwarzane do chwili cofnięcia zgody na przetwarzanie (w przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę) lub po upływie terminów przewidzianych prawem (w przypadku przetwarzania danych ze względu na obowiązki podatkowe, księgowe i sprawozdawcze).
 6. [Uprawnienia] W związku z przetwarzaniem danych osobowych, mają Państwo prawo do:
  • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych – w tym celu należy przesłać wiadomość na adres mailing@namurachmiasta.org
  • żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
  • żądania sprostowania danych, w razie stwierdzenia, że są niekompletne lub błędne,
  • żądania usunięcia danych: gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; gdy cofnięto zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłoszono sprzeciw wobec przetwarzania danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych: gdy dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały usunięte; gdy dane nie są już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania: gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub w interesie publicznym, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli; gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu,
  • przenoszenia danych – jeśli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i w sposób automatyczny.
 7. [Organ nadzorczy] Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest: przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, od 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. [Odmowa podania danych] Poza wskazanymi niżej przypadkami,  podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże:
  • odmowa podania adresu e-mail dla celów prowadzenia korespondencji lub dla celów informowania drogą e-mailową o wydarzeniach, które organizuje lub w których bierze udział Fundacja – skutkuje  brakiem możliwości zrealizowania tych usług,
  • odmowa podania co najmniej numeru telefonu lub adresu e-mail dla celów rejestracji zgłoszenia do służby – skutkuje brakiem możliwości dokonania takiej rejestracji.
 9. [Automatyczne podejmowanie decyzji] Państwa dane osobowe nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
Menu